Clos du Val Napa Valley Chardonnay

A brisk, elegant French-style Chardonnay.
$44.95

Info